Ogólne warunki najmu samochodu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy  Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Brand Wizards pod marką Big Cars Rent ., w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).
 3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
 4. Strony:
  1. Klient (Najemca): konsument  oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)
  2. Wynajmujący: Brand Wizards.
 5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE KIEROWCY” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do  wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej.
 6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE KIEROWCY” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
 7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką  poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
 8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w  Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 10. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
 11. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący  i Najemca ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 12. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować z góry, gotówką lub kartą płatniczą.

Obowiązki Najemcy Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

 1. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  2. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń  antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),
  3. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie  ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu
  5. Utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
 2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
 3. W szczególności zabrania się:
  1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
  2. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  3. palenia tytoniu w samochodzie,
  4. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody wynajmującego,
  5. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
 4. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za  jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na  12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego.  Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w jednym z oddziałów Wynajmującego.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu  samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu  24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako  przywłaszczenie samochodu(przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca  uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w  Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych  przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
  4. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska  – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  5. likwidacji szkód  za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa  oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
  6. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo  za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 9. Najemca  na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność  za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 10. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii  zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji,  w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 2. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 34, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji kradzieży z wyjątkiem:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie  nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej  prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  4. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była  osoba nieupoważniona przez wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  6. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 39 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),
  7. wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),
  8. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi  Najemca,
  9. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi najemca,
  10. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
  11. włamania, w wyniku którego skradziono  radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
  12. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 3. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.
 4. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.
 5. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy (zgodnie z pkt 43 i 44) a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 10 dni Najemca może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia  za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia faksem lub w oddziale Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu.
 6. Po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 7. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:
  1. Ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,
  2. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
  3. gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem,
 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i inną osobę wskazaną przez niego pkt. 46 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 2. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – cennik  zdarzenie, opłaty w związku ze zdarzeniem, kary umowne

 

Kary umowne – Cennik

 

Zdarzenie Opłata
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy  rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 500 PLN
Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 500 PLN
Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 1000 PLN
Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 500 PLN
Brak kołpaka nieoryginalnego 100 PLN
Brak kołpaka oryginalnego 300 PLN
Brak panelu do radia 1500 PLN
Brak dokumentów technicznych

(Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)

300 PLN
Uzupełnienie brakującego paliwa Koszt paliwa + 35%
Demontaż części wyposażenia samochodu  lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200 PLN kara umowna
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku Opłata wg cennika producenta  + 35%
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej  pojazdem) 5000 PLN
Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN kara umowna
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 300 PLN kara umowna
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250 PLN kara umowna
Udostępnienie samochodu osobie nie  uprawnionej do kierowania pojazdem 250 PLN kara umowna
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 500 PLN za każdą dobę pobytu  auta za granicą – kara umowna
Zwłoka w zwrocie samochodu Trzykrotność stawki dobowej  czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
Koszt  naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty

prania  tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia

Koszt usługi lub części +35%
Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu  a także rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco 1000 PLN
Zwolnienie z opłaty administracyjnej za szkodę rozliczną w ciężar  polisy AC – pkt. U (SCDW) – pod warunkiem wynajmu powyżej 7 dni 69 PLN/ doba najmu
Zwrot brudnego pojazdu: osobowy/dostawczy 200/400 PLN
Wyjazd za granicę bez zgody 300zł doba
Obciążenie z tytułu mandatu za wykroczenie drogowe 100 PLN

Kwoty powyżej są cenami netto.